Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Prohlášení o ochraně osobních dat

Informace o ochraně osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení")

Společnost MP JET s.r.o. se sídlem Lazenská 578, 37311 Ledenice, IČ: 26041251, zapsaná v obchodním rejstříku KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 10780 (dále jen prodávající) je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje
     Prodávající získává osobní údaje o kupujícím (subjektu údajů) v rozsahu registračního formuláře - jméno, příjmení, titul, název firmy, IČ, DIČ, adresa, dodací adresa, telefonní číslo, 
e-mailová adresa a IP adresa. Poskytnutí těchto údajů je stejně jako uzavření smlouvy s MP JET dobrovolné, bez těchto údajů však není možné uzavřít smlouvu na dodávku zboží nebo poskytnutí služby.

Důvod zpracování
     Prodávající (správce údajů) je oprávněn bez souhlasu zpracovávat osobní údaje kupujícího, které od něho získal vyplněním registračního formuláře a to z titulu uzavření kupní smlouvy na prodej zboží a plnění závazků v souvislosti s dodáním objednaného zboží, příp.s vyřízením reklamace zboží a dále z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení).
     Správce předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce údajů.
     Zpracováním osobních údajů kupujícího může správce údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která jménem správce zpracovává osobní údaje. Zpracovatel může provádět jen takové operace s osobními údaji, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen. Zpracovatel plní stanovené povinnosti dle Nařízení a současně pokyny správce ohledně zpracování osobních údajů, od nichž se nemůže na základě vlastního rozhodnutí odchýlit. Správce tak může poskytnout osobní údaje předat bez souhlasu subjektu údajů dodavatelům zajišťujícím pro prodávajícího služby spočívající  v rozesílání pošty a doručování zboží.

Doba uložení osobních údajů
     Uživatelské údaje kupujícího a také údaje o jeho nákupním jednání se archivují 5 let. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a listinné a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Způsob zpracování osobních údajů
     Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v elektronické a listinné formě.

Bezpečnost osobních údajů
     Správce údajů má zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, aby osobní údaje kupujících byly chráněny v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů správce údajů průběžně přizpůsobuje aktuálnímu stavu techniky.
     Veškeré osoby, které s osobními údaji subjektů údajů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčení.

Práva subjektu údajů
    Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.
     Mezi další práva subjektu údajů, která jsou založena na aktivitě subjektu údajů, patří právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp.doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
Subjekt údajů má právo osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
   - účel zpracování,
   - kategorie dotčených osobních údajů, 
   - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
   - plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
   - existence práva požadovat od správce opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
   - právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz,
   - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
   - skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
Právo na výmaz (být zapomenut) představuje pro správce povinnost zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
   - osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány,
   - subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
   - subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
   - osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
   - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 
   - osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst.1 Nařízení.

Právo na přenositelnost je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

    Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
    Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 Nařízení, musí být informace poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení písemné žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být Subjekt údajů ze strany Správce informován, včetně důvodů prodloužení.
    Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
     Veškerá výše uvedená práva, příp. odvolání souhlasu v případě, kdy MP JET zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je možné uplatnit písemně na adrese sídla MP JET nebo e-mailem na adresu: mpjet@mpjet.com nebo eshop@3dmarketplace.cz
Zákony a předpisy: - zák. č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679